تعرفه سرویس های اینترنت مخابرات

سرویس های اینترنت فیبر نوری از سرعت اسمی 2 مگابیت بر ثانیه تا 50 مگابیت بر ثانیه قابل ثبت نام می باشد اما سرعت تحویلی از 20 مگابیت بر ثانیه شروع و تا برخی از سرویس ها تا 900 مگابیت بر ثانیه ارائه می گردد .

شما در زیر می توانید سرویس مورد نظر خود را انتخاب نمایید .

بسته های بلند مدت و پیش پرداخت اینترنت مخابرات

720 گیگابایت بین الملل
سرعت اسمی 30مگابیت در ثانیه – سرعت روی فیبر تا 200مگابیت                                               6 ماه 860.000 تومان

ثبت نام اینترنت
960 گیگابایت بین الملل
سرعت اسمی 30مگابیت در ثانیه – سرعت روی فیبر تا 200مگابیت                                               6 ماه 920.000 تومان

2100 گیگابایت بین الملل
سرعت اسمی 30مگابیت در ثانیه – سرعت روی فیبر تا 200مگابیت                                               6 ماه 1.590.000 تومان

1080گیگابایت بین الملل
سرعت اسمی 50مگابیت در ثانیه – سرعت روی فیبر تا 300مگابیت                                               6 ماه 1.028.000 تومان

1500گیگابایت بین الملل
سرعت اسمی 50مگابیت در ثانیه – سرعت روی فیبر تا 300مگابیت                                               6 ماه 1.150.000 تومان
ثبت نام اینترنت

3000 گیگابایت بین الملل
سرعت اسمی 50مگابیت در ثانیه – سرعت روی فیبر تا 300مگابیت                                               6 ماه 1.900.000 تومان

1440 گیگابایت بین الملل
سرعت اسمی 30مگابیت در ثانیه – سرعت روی فیبر تا 200مگابیت                                               12 ماه 1.650.000 تومان

1920 گیگابایت بین الملل
سرعت اسمی 30مگابیت در ثانیه – سرعت روی فیبر تا 200مگابیت                                               12 ماه 1.760.000 تومان
ثبت نام اینترنت

4200 گیگابایت بین الملل
سرعت اسمی 30مگابیت در ثانیه – سرعت روی فیبر تا 200مگابیت                                               12 ماه 3.040.000 تومان

2160 گیگابایت بین الملل
سرعت اسمی 50مگابیت در ثانیه – سرعت روی فیبر تا 300مگابیت                                               12 ماه 1.970.000 تومان
ثبت نام اینترنت

3000 گیگابایت بین الملل
سرعت اسمی 50مگابیت در ثانیه – سرعت روی فیبر تا 300مگابیت                                               6 ماه 2.190.000 تومان

6000 گیگابایت بین الملل
سرعت اسمی 50مگابیت در ثانیه – سرعت روی فیبر تا 300مگابیت                                               6 ماه 3.650.000 تومان
ثبت نام اینترنت

سرویس های اینترنت تا 128 گیگ حجم ماهیانه

۲۰ گیگابایت
تانوما استاندارد ۲۰ گیگ ماهانه- قرارداد ۳ ماهه- ۸Mb پس‌پرداخت
سرعت اسمی 8 مگابیت در ثانیه – سرعت روی فیبر تا 30 مگابیت                                               هر ماه 40.000 تومان

ثبت نام اینترنت
۴۰ گیگابایت
تانوما استاندارد ۴۰ گیگ ماهانه- قرارداد ۳ ماهه- ۸Mb پس‌پرداخت
سرعت اسمی 8 مگابیت در ثانیه – سرعت روی فیبر تا 50 مگابیت      هر ماه 50،000 تومان

۸۰ گیگابایت
تانوما استاندارد ۸۰ گیگ ماهانه- قرارداد ۳ ماهه- ۲۰Mb پس‌پرداخت
سرعت اسمی 20 مگابیت در ثانیه – سرعت روی فیبر تا 80 مگابیت      هر ماه 110،000 تومان

۱۲۰ گیگابایت
تانوما استاندارد ۱۲۰ گیگ ماهانه- قرارداد ۳ ماهه- ۳۰Mb پس‌پرداخت
سرعت اسمی 30 مگابیت در ثانیه – سرعت روی فیبر تا 120مگابیت      هر ماه 135،000 تومان

ثبت نام اینترنت

سرویس های اینترنت تا 525 گیگ حجم ماهیانه

۱۴۰ گیگابایت
سرعت اسمی 20مگابیت در ثانیه – سرعت روی فیبر تا 100مگابیت                                               هر ماه 140،000 تومان

ثبت نام اینترنت
۱۶۰ گیگابایت
سرعت اسمی 30 مگابیت در ثانیه – سرعت روی فیبر تا 150مگابیت                                               هر ماه 145،000 تومان

۱۸۰ گیگابایت
سرعت اسمی 50 مگابیت در ثانیه – سرعت روی فیبر تا 300مگابیت                                               هر ماه 162،000 تومان

۲۲۰ گیگابایت
سرعت اسمی 20 مگابیت در ثانیه – سرعت روی فیبر تا 100 مگابیت                                               هر ماه 200،000 تومان

۲۵۰ گیگابایت
سرعت اسمی 50 مگابیت در ثانیه – سرعت روی فیبر تا 300 مگابیت                                               هر ماه 180،000 تومان
ثبت نام اینترنت

۳۵۰ گیگابایت
سرعت اسمی 30 مگابیت در ثانیه – سرعت روی فیبر تا 150 مگابیت                                               هر ماه 250،000 تومان

۵۰۰ گیگابایت
سرعت اسمی 50 مگابیت در ثانیه – سرعت روی فیبر تا 300 مگابیت                                               هر ماه 300،000 تومان