تعرفه سرویس های اینترنت مخابرات

سرویس های اینترنت فیبر نوری از سرعت اسمی ۲ مگابیت بر ثانیه تا ۵۰ مگابیت بر ثانیه قابل ثبت نام می باشد اما سرعت تحویلی از ۲۰ مگابیت بر ثانیه شروع و تا برخی از سرویس ها تا ۹۰۰ مگابیت بر ثانیه ارائه می گردد .

شما در زیر می توانید سرویس مورد نظر خود را انتخاب نمایید .

۲۰ گیگابایت
تانوما استاندارد ۲۰ گیگ ماهانه- قرارداد ۳ ماهه- ۸Mb پس‌پرداخت
سرعت اسمی ۸ مگابیت در ثانیه – سرعت روی فیبر تا ۳۰ مگابیت                                               هر ماه ۴۰٫۰۰۰ تومان

ثبت نام اینترنت
۴۰ گیگابایت
تانوما استاندارد ۴۰ گیگ ماهانه- قرارداد ۳ ماهه- ۸Mb پس‌پرداخت
سرعت اسمی ۸ مگابیت در ثانیه – سرعت روی فیبر تا ۵۰ مگابیت      هر ماه ۵۰،۰۰۰ تومان

۸۰ گیگابایت
تانوما استاندارد ۸۰ گیگ ماهانه- قرارداد ۳ ماهه- ۲۰Mb پس‌پرداخت
سرعت اسمی ۲۰ مگابیت در ثانیه – سرعت روی فیبر تا ۸۰ مگابیت      هر ماه ۱۱۰،۰۰۰ تومان

۱۲۰ گیگابایت
تانوما استاندارد ۱۲۰ گیگ ماهانه- قرارداد ۳ ماهه- ۳۰Mb پس‌پرداخت
سرعت اسمی ۳۰ مگابیت در ثانیه – سرعت روی فیبر تا ۱۲۰مگابیت      هر ماه ۱۳۵،۰۰۰ تومان

ثبت نام اینترنت
۱۴۰ گیگابایت
سرعت اسمی ۲۰مگابیت در ثانیه – سرعت روی فیبر تا ۱۰۰مگابیت                                               هر ماه ۱۴۰،۰۰۰ تومان

ثبت نام اینترنت
۱۶۰ گیگابایت
سرعت اسمی ۳۰ مگابیت در ثانیه – سرعت روی فیبر تا ۱۵۰مگابیت                                               هر ماه ۱۴۵،۰۰۰ تومان

۱۸۰ گیگابایت
سرعت اسمی ۵۰ مگابیت در ثانیه – سرعت روی فیبر تا ۳۰۰مگابیت                                               هر ماه ۱۶۲،۰۰۰ تومان

۲۲۰ گیگابایت
سرعت اسمی ۲۰ مگابیت در ثانیه – سرعت روی فیبر تا ۱۰۰ مگابیت                                               هر ماه ۲۰۰،۰۰۰ تومان

۲۵۰ گیگابایت
سرعت اسمی ۵۰ مگابیت در ثانیه – سرعت روی فیبر تا ۳۰۰ مگابیت                                               هر ماه ۱۸۰،۰۰۰ تومان
ثبت نام اینترنت

۳۵۰ گیگابایت
سرعت اسمی ۳۰ مگابیت در ثانیه – سرعت روی فیبر تا ۱۵۰ مگابیت                                               هر ماه ۲۵۰،۰۰۰ تومان

۵۰۰ گیگابایت
سرعت اسمی ۵۰ مگابیت در ثانیه – سرعت روی فیبر تا ۳۰۰ مگابیت                                               هر ماه ۳۰۰،۰۰۰ تومان