تعرفه سرویس های اینترنت مخابرات

سرویس های اینترنت فیبر نوری از سرعت اسمی ۲ مگابیت بر ثانیه تا ۵۰ مگابیت بر ثانیه قابل ثبت نام می باشد اما سرعت تحویلی از ۲۰ مگابیت بر ثانیه شروع و تا برخی از سرویس ها تا ۹۰۰ مگابیت بر ثانیه ارائه می گردد .

شما در زیر می توانید سرویس مورد نظر خود را انتخاب نمایید .

۹۴.۵ گیگابایت
سرویس ۸mb استاندارد غیر حجمی – ۹۰ گیگ حجم بین الملل – یکساله پس پرداخت
سرعت اسمی ۸ مگابیت در ثانیه – سرعت روی فیبر تا ۳۰ مگابیت                                               هر ماه ۵۰٬۰۰۰ تومان

ثبت نام اینترنت

۹۲ گیگابایت
کمپین ماندگار- سرویس حرفه ای ۴- ۱۶Mbps -یکساله پس پرداخت -۸۷GB ترافیک ماهانه بین الملل (بعلاوه ماهانه ۵GB با احتساب ۵% سازمان)
سرعت اسمی ۱۶ مگابیت در ثانیه – سرعت روی فیبر تا ۵۰ مگابیت      هر ماه ۴۶،۰۰۰ تومان

۸۰ گیگابایت
کمپین ماندگار- سرویس حرفه ای ۳- ۱۶Mbps -یکساله پس پرداخت- ۷۶GB ترافیک ماهانه بین الملل (بعلاوه ماهانه ۴GB با احتساب ۵% سازمان)
سرعت اسمی ۱۶ مگابیت در ثانیه – سرعت روی فیبر تا ۵۰ مگابیت      هر ماه ۴۰،۰۰۰ تومان

۶۳ گیگابایت
سرویس ۴mb استاندارد غیر حجمی – ۶۰ گیگ حجم بین الملل – یکساله پس پرداخت
سرعت اسمی ۴مگابیت در ثانیه – سرعت روی فیبر تا ۲۰مگابیت      هر ماه ۴۰،۰۰۰ تومان

۵۲.۵ گیگابایت
سرویس ۳mb استاندارد غیر حجمی – ۵۰ گیگ حجم بین الملل – یکساله پس پرداخت
سرعت اسمی ۳مگابیت در ثانیه – سرعت روی فیبر تا ۲۰مگابیت      هر ماه ۳۵،۰۰۰ تومان

۴۲ گیگابایت
سرویس ۲mb استاندارد غیر حجمی – ۴۰ گیگ حجم بین الملل – یکساله پس پرداخت
سرعت اسمی ۲مگابیت در ثانیه – سرعت روی فیبر تا ۲۰مگابیت      هر ماه ۲۵،۰۰۰ تومان

ثبت نام اینترنت

۵۲۵ گیگابایت
سرویس ۵۰mb استاندارد غیر حجمی – ۵۰۰ گیگ حجم بین الملل – یکماهه پس پرداخت
سرعت اسمی ۵۰ مگابیت در ثانیه – سرعت روی فیبر تا ۳۰۰مگابیت                                               هر ماه ۱۶۰،۰۰۰ تومان

ثبت نام اینترنت

۴۲۰ گیگابایت
سرویس ۳۰mb استاندارد غیر حجمی – ۴۰۰ گیگ حجم بین الملل- یکساله پس پرداخت
سرعت اسمی ۳۰ مگابیت در ثانیه – سرعت روی فیبر تا ۱۵۰مگابیت                                               هر ماه ۱۳۵،۰۰۰ تومان

۳۴۱.۲۵ گیگابایت
سرویس ۲۰mb استاندارد غیر حجمی- ۳۲۵ گیگ حجم بین الملل – یکساله پس پرداخت
سرعت اسمی ۲۰ مگابیت در ثانیه – سرعت روی فیبر تا ۱۲۰مگابیت                                               هر ماه ۱۱۰،۰۰۰ تومان

۱۸۳.۷۵ گیگابایت
سرویس ۱۶mb استاندارد غیر حجمی – ۱۷۵ گیگ حجم بین الملل – یکساله پس پرداخت
سرعت اسمی ۱۶ مگابیت در ثانیه – سرعت روی فیبر تا ۵۰ مگابیت                                               هر ماه ۸۰،۰۰۰ تومان

۱۳۰ گیگابایت
کمپین ماندگار- سرویس حرفه ای ۶- ۱۶Mbps پایه – یکساله پس پرداخت -۱۲۳GB ترافیک ماهانه بین الملل (بعلاوه ماهانه ۷GB با احتساب ۵% سازمان)
سرعت اسمی ۱۶ مگابیت در ثانیه – سرعت روی فیبر تا ۵۰ مگابیت                                               هر ماه ۶۵،۰۰۰ تومان

ثبت نام اینترنت


۱۵۶۰ گیگابایت
کمپین ماندگار- سرویس حرفه ای ۶- ۱۶Mbps پایه – یکساله پیش پرداخت -۱۲۳GB ترافیک ماهانه بین الملل (بعلاوه ماهانه ۷GB با احتساب ۵% سازمان) مجموعاً ۱۵۶۰GB
سرعت اسمی ۱۶مگابیت در ثانیه – سرعت روی فیبر تا ۵۰مگابیت                         ۷۲۵٬۴۰۰ تومان

ثبت نام اینترنت

۱۲۰۰ گیگابایت
کمپین ماندگار- سرویس حرفه ای ۵- ۱۶Mbps پایه -یکساله پیش پرداخت -۹۵GB ترافیک ماهانه بین الملل (بعلاوه ماهانه ۵GB با احتساب ۵% سازمان) مجموعاً ۱۲۰۰GB
۱۶ مگابیت در ثانیه / دوازده ماهه                                                                  ۵۵۸٬۰۰۰ تومان

۱۱۰۴ گیگابایت
کمپین ماندگار- سرویس حرفه ای ۴- ۱۶Mbps -یکساله پیش پرداخت -۸۷GB ترافیک ماهانه بین الملل (بعلاوه ماهانه ۵GB با احتساب ۵% سازمان) مجموعاً ۱۱۰۴GB
۱۶ مگابیت در ثانیه / دوازده ماهه                                                            ۵۱۳٬۳۶۰ تومان

۱۱۰۴ گیگابایت
کمپین ماندگار- سرویس حرفه ای ۴- ۱۶Mbps -یکساله پیش پرداخت -۸۷GB ترافیک ماهانه بین الملل (بعلاوه ماهانه ۵GB با احتساب ۵% سازمان) مجموعاً ۱۱۰۴GB
۱۶ مگابیت در ثانیه / دوازده ماهه                                                          ۵۱۳٬۳۶۰ تومان

۹۶۰ گیگابایت
کمپین ماندگار- سرویس حرفه ای ۳- ۱۶Mbps -یکساله پیش پرداخت- ۷۶GB ترافیک ماهانه بین الملل (بعلاوه ماهانه ۴GB با احتساب ۵% سازمان) مجموعاً ۹۶۰GB
۱۶ مگابیت در ثانیه / دوازده ماهه                                                         ۴۴۶٬۴۰۰ تومان

ثبت نام اینترنت

۵۲۵ گیگابایت
سرویس ۵۰mb استاندارد غیر حجمی – ۵۰۰ گیگ حجم بین الملل – یکساله پیش پرداخت
۵۰ مگابیت در ثانیه / دوازده ماهه                                                 ۱٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان

۴۲۰ گیگابایت
سرویس ۳۰mb استاندارد غیر حجمی – ۴۰۰ گیگ حجم بین الملل – یکساله پیش پرداخت
۳۰ مگابیت در ثانیه / دوازده ماهه                                                  ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان

۳۴۱.۲۵ گیگابایت
سرویس ۲۰mb استاندارد غیر حجمی- ۳۲۵ گیگ حجم بین الملل – یکساله پیش پرداخت
۲۰ مگابیت در ثانیه / دوازده ماهه                                                     ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان

۱۸۳.۷۵ گیگابایت
سرویس ۱۶Mbps استاندارد غیر حجمی – ۱۷۵GB حجم بین الملل – یکساله پیش پرداخت
۱۶ مگابیت در ثانیه / دوازده ماهه                                                                ۸۴۵٬۰۰۰ تومان

۹۴.۵ گیگابایت
سرویس ۸Mbps استاندارد غیر حجمی – ۹۰GB حجم بین الملل – یکساله پیش پرداخت
۸ مگابیت در ثانیه / دوازده ماهه                                                                    ۵۲۵٬۰۰۰ تومان

۶۳ گیگابایت
سرویس ۴Mbps استاندارد غیر حجمی – ۶۰GB حجم بین الملل – یکساله پیش پرداخت
۴ مگابیت در ثانیه / دوازده ماهه                                                                 ۴۲۰٬۰۰۰ تومان

۵۲.۵ گیگابایت
سرویس ۳Mbps استاندارد غیر حجمی – ۵۰GB حجم بین الملل – یکساله پیش پرداخت
۳ مگابیت در ثانیه / دوازده ماهه                                                                 ۳۷۰٬۰۰۰ تومان

۴۲ گیگابایت
سرویس ۲Mbps استاندارد غیر حجمی – ۴۰GB حجم بین الملل – یکساله پیش پرداخت
۲ مگابیت در ثانیه / دوازده ماهه                                                                ۲۶۴٬۰۰۰ تومان

ثبت نام اینترنت